Tüzük

 

 

EMOBİLİTE OPERATÖRLERİ DERNEĞİ 

  

DERNEK TÜZÜĞÜ

  

Ankara

  

Birinci Bölüm

KURULUŞ HÜKÜMLERİ

 Madde 1- Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin adı “Emobilite Operatörleri Derneği”dir. Kısa adı “E-MOD”tur. Derneğin merkezi Ankara’dadır, şubesi yoktur. Adres değişikliği yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

 

Madde 2-    Derneğin Amacı

Dernek, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde elektrikli araç kullanımının artırılmasına ve elektrikli araç şarj istasyonu işletme ağı ve altyapısının, elektrikli araç şarj hizmetinin geliştirilmesine katkıda bulunmak; elektrikli araç şarj hizmetine ve elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulum ve işletilmesine ilişkin enerji politikalarını, bilimsel yayınları ve araştırmaları takip etmek, teknik gerekleri, ekonomik gelişmeleri ve bu konudaki ulusal ve uluslararası mevzuat ve anlaşmaları dikkate alarak araştırmalar yapmak, bu hizmetlerin standartlarının yükseltilmesine ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak, bu konuda kamuoyunu bilgilendirmek, üyelerinin ve temsil ettikleri kişilerin, tüketicilerin ve kamunun hak ve menfaatlerinin korunması için dernek tüzel kişiliği ve/veya dernek üyeleri adına her türlü iş ve işlemi yapmak, gerektiğinde Yönetim Kurulu kararı ile dava açmak ve/veya davaya katılmak ve bu konularda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur. Dernek; aynı zamanda üyelerinin ihracatını arttırmak için projeler geliştiren ve faaliyetler düzenleyen Ticaret ve Sanayi Odalarına, İhracatçı Birliklerine, Organize Sanayi Bölgelerine ve Üretici Derneklerine de kendi ihtiyaçlarına uygun projeler ve/veya etkinlikler yaparak ve bu etkinlikler aracılığı ile iş fırsatları sağlayarak ülke sanayisinin gelişimine hizmet eder.

 

Madde 3- Derneğin Çalışma Konuları ve Biçimleri

 

3.1.      İdari Alanda;

3.1.1.Yurtiçinde ve yurtdışında eğitim kurum ve kuruluşları, vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak,

3.1.2.Kamu kurum ve kuruluşları ve bağımsız idari otoritelerle görev alanlarına giren konularda ortak çalışmalar yürütmek,

3.1.3.Uluslararası faaliyette bulunarak, yurtdışındaki resmi ve sivil kurum ve kuruluşlara,ve üst yapılanmalara üye olmak ve/ veya bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak,

3.1.4.Amaçların gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde ulusal ve uluslararası alanda konfederasyon, federasyon, birlik ve benzeri üst yapılanmaların kurulmasını sağlamak veya kurulu yapılanmalara katılmak, mevzuat hükümlerine uygun olarak bu kurum ve kuruluşlardan maddi yardım almak ve/ veya maddi yardımda bulunmak,

3.1.5.Benzer amaçlı faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası resmi kurum ve kuruluşlar ile dernek ve benzeri sivil oluşumların kurulmasını sağlamak veya bu kuruluşlara üye olmak; kişi, mevzuat hükümlerine uygun olarak bu kurum ve kuruluşlardan maddi yardım almak ve/ veya maddi yardımda bulunmak,

3.1.6.Amaçları ile ilgisi bulunan alanlarda diğer dernek, kurum ve kuruluşlarla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar, meclisler vb geçici birliktelikler oluşturmak ve bu birlikteliklerde görev almak,

3.1.7.Yurtiçi ve yurtdışında temsilcilikler açmak,

 

3.2.      Mali Alanda;

3.2.1.Yurtiçinden ve yurtdışından gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, bağış ve vasiyetleri kabul etmek,

3.2.2.Amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri kurmak ve işletmek,

3.2.3.Bilimsel, sosyal ve kültürel merkez ve tesisler kurmak ve bunların işletilmesini sağlamak, 

3.2.4.Faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

3.2.5.Ulusal ve uluslararası alanda projeler hazırlamak, hazırlanmış projelere ortak olmak, bu projeler için hibe başvuruları yapmak, hibe kabul etmek, 

3.2.6.Ulusal ve uluslararası alanda faaliyet konuları ile ilgili bilimsel ve teknik çalışmalar yapmak, 

 

3.3.      Eğitim Alanında;

3.3.1.Amacına uygun olarak, konuya ilişkin doğrudan ya da dolaylı yetki veya uzmanlığı olan gerçek kişiler ve resmi kurum ve kuruluşlar, bağımsız idari otoriteler ile ya da özel tüzel kişilerle ortaklaşa ya da tek başına sempozyum, panel, konferans, seminer, çalıştay, toplantı, yarışma ve benzeri çeşitli etkinlikler düzenlemek veya bu tür etkinliklere katılmak, eğitim çalışmaları yapmak,

3.3.2.Elektrikli araç şarj hizmetleri konusunda bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak, desteklemek ve koordine etmek, bunları konferans, panel, açık oturum, sempozyum, seminer, toplantı ve diğer yollarla topluma yansıtmak, bu çalışmaları kitap, broşür, film, sosyal medya ve diğer yollarla yaymak, bu tür etkinliklere gerektiğinde sponsorluk desteğinde bulunmak,

3.3.3.Dokümantasyon ve Arşiv Merkezleri oluşturmak,

3.3.4.Süreli ve/ veya süresiz yayın yapmak, broşür, kitapçık, kitap, belgesel, kamu spotu vb. yayınlar ile web sayfası gibi her türlü elektronik yayın hazırlamak ve dağıtmak, çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, çalışma alanı ile ilgili basılı ve elektronik, görsel-işitsel materyal hazırlamak, posta ve elektronik posta ile yaymak,

 

3.4.      Hukuki Alanda;

Derneğin amaç ve faaliyetleri çerçevesinde hukuki girişimlerde bulunmak, idari ve adli başvurularda bulunmak, davalar açmak veya açılmış davalara müdahil olmak,

 

Madde 4- Çalışma İlkeleri

4.1.  Elektrikli araç şarj istasyonu işletme ağı ve altyapısının, elektrikli araç şarj hizmetinin geliştirilmesi amacı kapsamında İklim değişikliği ve hava kirliliği problemlerinin önüne geçilmesi, karbon salınımının azaltılması adına faaliyetlerini yürütür ve bu konularda toplumsal farkındalığı sağlar,

4.2.  İnsan hayatına ve doğal yaşama değer veren, etik kurallara uygun düşünce ve hareket içerisinde, dil, din, ırk, felsefi düşünce ve inanç ayrımı gözetmeksizin evrensel ilkeler içinde çalışmayı hedefler,

4.3.  Üyeler, derneğin üyesi olarak davranışlarını düzenler, onun bir parçası olduğunu tüm çalışmalarında vurgular,

4.4.  Üyeler, derneğin gerçekleştirmeye çalıştığı amaçlarının oluşmasına katkıda bulunur, üretilen çalışmaları benimser, savunur, uygulanmasını sağlamaya çalışır, paylaşımcı olur, her türlü konumda bilinçli ve duyarlı davranır.

 

Madde 5- Kurucu Üyeler

5.1.  Dernek, aşağıda ismi ve ünvanlarına yer verilen kişilerce kurulmuştur.

1)             EŞARJ ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ SİSTEMLERİ A.Ş

2)             ERDAL CEM BAHAR

3)             ONUR BARAN AVCI

4)             ZES DİJİTAL TİCARET A.Ş.

5)             İNANÇ SALMAN

6)             BURÇİN AÇAN

7)             ZEBRA ELEKTRONİK A.Ş.

8)             VEYSEL YURDAGEL

9)             EMRE ILICALI

10)         EVS ELEKTRİKLİ ŞARJ SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

11)         AYŞE ECE ŞENGÖNÜL 

12)         ADİL ANJEL

 

 

İkinci Bölüm

ÜYELİK HÜKÜMLERİ

Madde 6- Üyelik ve Koşulları

6.1.     Tüzel Kişi Üye: Derneğin amacına uygun faaliyette bulunulacak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca düzenlenmiş şarj ağı işletmecisi lisansı sahibi firmaların en az (50) elli şarj istasyonu işleten ya da lisansı kapsamında işlettiren olması şartını taşıyan ve Yönetim Kurulu’nun üye tam sayısının 2/3 ünün olumlu oyuyla üyeliğe kabulü uygun görülen tüzel kişiler derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı tüzel kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Kurucu tüzel kişi üyeler, asıl üye statüsündedir.

6.2.     Gerçek Kişi Üye: Dernek faaliyetleri ile ilgili alanlarda araştırmaları, çalışmaları, görev ve hizmetleri olan ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan şarj hizmeti lisansı almış bulunan bir şirkette ya da bu nitelikteki bir şirket ile aynı ekonomik bütünlük içerisindeki şirketlerden en az birisi ile çalışan ya da bu şirkette istihdam edilen, Dernek Kurucu Tüzel Kişi Üyelerinin 2/3 ünün olumlu referans yazısı almış ve Yönetim Kurulu’nun üye tam sayısının 2/3 ünün olumlu oyuyla üyeliğe kabulü uygun görülen gerçek kişiler derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, aynı ekonomik bütünlük içerisindeki şirketlerden en az birisi ile çalışan ya da bu şirkette istihdam edilen toplam gerçek kişi üye sayısı 5 (beş) kişiyi geçemez. Kurucu gerçek kişi üyeler, asıl üye statüsündedir.

6.3.     Kamu Kurum ve Kuruluşları ile, Bağımsız İdari Otoritelerin Üyeliği: Derneğe üye olmak isteyen tüzel kişiliği niteliği haiz Kamu Kurum ve kuruluşları ile bağımsız idari otoriterelerin yazılı müracaatlarından sonra Yönetim Kurulu kararıyla derneğe üye olma hakkına sahiptir.

 

6.4.     Onursal Üye: Mesleğe, sektöre ve derneğe önemli maddi ve/veya manevi katkıları olan kişilere en az iki Dernek Kurucu Tüzel Kişi üyenin teklifi ve Yönetim Kurulu’nca alınacak karar ile onursal üyelik verilebilir. Bu üyelerin aidat ödeme zorunluluğu yoktur. Bu üyeler isterlerse derneğe bağış yapabilirler.

 

6.5.     Aday Üye: Derneğe üyelik başvurusu yapmış ancak henüz üyeliğe kabulü hakkında Yönetim Kurulu tarafından karar verilmemiş kişiler Yönetim Kurulu’nca alınacak karar ile aday üye olarak kabul edilir. Aday üyelik, asıl üyeliğe kabul ile sona erer.

6.6.     Yönetim Kuruluna yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Dernek yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde karara bağlanır ve sonucu yazıyla başvurucuya bildirilir. Başvurusu kabul edilen üyeye, üye kayıt numarası verilir ve bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir.

 

Madde 7-    Üyeliğin Sona Ermesi 

7.1.            Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir.

7.1.1.      Kendiliğinden: Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin üyeliği kendiliğinden sona erer.

7.1.2.      Çıkma İle: Hiç kimse derneğin üyesi olarak kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı ve ıslak imzalı dilekçe ile başvurmak kaydıyla, dernek üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir. Üye tarafından Yönetim Kurulu’na hitaben verilen üyelikten çıkma talebini içerir dilekçe yönetim kurulunun ilk toplantısında görüşülür ve karara bağlanır.

7.1.3.      Çıkarılma İle: Dernek üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir. Aşağıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarma kararı verilebilir.

7.1.3.1.                     Dernek tüzüğüne aykırı tutum ve davranışlarda bulunmak,

7.1.3.2.                     Dernek Yönetim Kurulu’ndan yazılı yetki almaksızın, dernek adına veya dernek amaç ve faaliyet konularıyla ilgili derneğin sorumluluğuna ve/veya itibar kaybına yol açan beyanlarda bulunmak.

7.1.3.3.                     Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

7.1.3.4.                     Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını iki ay içinde ödememek,

7.1.3.5.                     Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

7.1.3.6.                     Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

7.1.3.7.                     Üyenin, dernek faaliyetlerine katkı sağlamayacağının Yönetim Kurulunca tespit edilmesi

7.2.            Dernek üyeliğinden çıkarılan üyeler, bu karara karşı genel kurul nezdinde itiraz   hakkına sahiptir. Genel kurulun vereceği karar kesindir.

7.3.            Aday üyeler ile onursal üyelerin üyeliğinin sona ermesine Yönetim Kurulu her zaman karar verebilir.

7.4.            Üyeliği sona eren üyeler, dernek mal varlığı üzerinde hak iddia edemezler. Üyeliğin her ne sebeple olursa olsun sona ermesi, üyenin derneğe birikmiş borçlarını ortadan kaldırmaz.

 

 

 

 

Madde 8-  Üyelerin Hakları

8.1.     Her üyenin dernek faaliyetlerine ve yönetimine katılma ve genel kurulda oy kullanma hakkı vardır. Gerçek kişi asil üyelerin bir 1 (bir) oy hakkı vardır. Tüzel kişiler, derneğe yazılı olarak bildirdikleri temsilci marifeti ile temsil edilirler ve 1 (bir) oy hakları vardır.

8.2.     Üyeler, Derneğin komisyonlarına üye seçmek ve seçilmek, uygun gördüğü bir konuyu Yönetim Kurulu’na gündem olarak önermek, Yönetim Kurulu kararlarına Genel Kurul’da itiraz etmek hakkına sahiptir.

8.3.     Gerçek kişi üyeler şahsen, tüzel kişi üyelerin karar vermeye yetkili organlarınca usulüne uygun temsil yetkisi verilen temsilcisi şahsen oy kullanır.

8.4.     Aday üyeler ile Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakkı; dernek organlarında, komisyon ve komiterlerle diğer ihtiyari organlarda oy verme hakkı yoktur.

 

Madde 9-   Üyelerin Yükümlülükleri

9.1.              Üyelerin yükümlülükleri şunlardır:

9.1.1.      Giriş Ödentisi ve Aidat Ödeme Borcu: Her üye, genel kurul kararıyla veya yetkilendirilen Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen bir defaya mahsus olmak üzere giriş ödentisi ve üyeliğin devamı süresince her yıl yıllık aidat borcunu ödemekle yükümlüdür.  Aday üyeler ile onursal üyelerin aidat ödeme borcu yoktur.  Kamu kurumu üyeliği statüsündeki üyelerin aidat ödemesi ihtiyaridir.

9.1.2.      Diğer Yükümlülükler: Üyeler, Dernek tüzüğüne uymak ve dernek faaliyetlerine katkı sağlamakla yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

 

Üçüncü Bölüm

DERNEĞİN ORGANLARI

 

Madde 10-   Derneğin Organları

Derneğin zorunlu ve ihtiyari organları aşağıdaki gibidir. İhtiyari organların çalışma usul ve prensipleri, Yönetim Kurulunca çıkarılacak Yönetmelik ve/veya yönergeler ile belirlenir.

10.1.    Zorunlu Organları

-          Genel Kurul

-          Yönetim Kurulu

-          Denetleme Kurulu

10.2.    İhtiyari Organları

-          İcra Kurulu

-          Danışma Kurulu

-          Çalışma Komisyonları

-          Çalışma Komiteleri

-          Yönetim Kurulu kararıyla kurulan diğer ihtiyari organlar

10.3.    İktisadi İşletme 

 

Madde 11- Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

11.1.       Genel kurul;

11.1.1.  Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

11.1.2. Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar beklenilmesinin mümkün olmadığı ya da bir an önce görüşülmesinde yarar görülen önemli ve zorunlu konuların varlığı, Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

11.2.        Olağan genel kurul, 3 (üç) yılda bir Kasım ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

11.3.        Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

11.4.        Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

11.5.       Çağrı Usulü

11.5.1. Genel kurul yapılmasına ilişkin alınan yönetim kurulu kararında ve genel kurul ilanında genel kurulun hangi yöntemle yapılacağı belirtilir.

11.5.2. Yönetim kurulu, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az (15) onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre (7) yedi günden az, (60) altmış günden fazla olamaz.

11.5.3. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

11.5.4. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

11.6.       Toplantı Usulü

11.6.1.  Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise 2/3’ünün katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

11.6.2.  Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

11.6.3.  Elektronik ortamda yapılacak dernek genel kurul toplantılarına katılacak üyeler sisteme, güvenli elektronik imza veya iki faktörlü kimlik doğrulama sistemi kullanarak giriş yaparlar. Kullanılacak elektronik sistemlerin, fiziki ortamda yapılan toplantılardaki divan oluşturma, oylama, söz alma, önerge verebilme ve benzeri tüm işlemlerin elektronik ortamda da yapılabilmesini sağlayan tasarım, yedekleme ve mevzuata uygun arşivleme kapasitesine; yetkisiz erişimlere ve saldırılara karşı gerekli ağ ve sistem güvenliğine sahip olması gerekmektedir.

11.6.4.  Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

11.6.5.  Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

11.6.6.  Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

11.6.7.  Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

11.6.8.  Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

11.6.9.  Yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından, mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyelerce gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

11.6.10. Tüzük değişikliğine ilişkin görüşmeler ve oylamalar açık yapılır.

11.6.11. Gerçek kişi üyeler şahsen, tüzel kişi üyelerin karar vermeye yetkili organlarınca usulüne uygun temsil yetkisi verilen temsilcisi şahsen oy kullanır. Aday üyeler ve onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

11.6.12. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

Madde 12- Genel Kurul’un Görev ve Yetkileri

12.1.    Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

12.1.1.  Dernek organlarının seçilmesi,

12.1.2.  Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

12.1.3.  Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

12.1.4.  Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

12.1.5.  Derneğin zorunlu ve ihtiyari organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle bu organlarda görev yapanların görevden alınması,

12.1.6.  Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

12.1.7.  Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması; bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

12.1.8.  Yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

12.1.9.  Derneğin; yurtiçi ve yurtdışındaki federasyon, birlik ve benzeri üst yapılanmaların kurulmasında görev alması veya kurulu yapılanmalara katılması ve ayrılması,

12.1.10. Derneğin fesih edilmesi,

12.1.11. Yönetim Kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

12.1.12. Derneğin en yetkili organı olarak diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

12.1.13. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

12.1.14. Giriş ve yıllık aidat tutarının belirlenmesi, artırılması, eksiltilmesi; bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi

 

Madde 13- Yönetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

13.1.  Kurucu Yönetim Kurulu geçici maddede belirtilen isimlerden oluşur. Dernek kurulduktan sonra kurucu yönetim kurulu, ilk genel kurul için tarih belirler. Belirlenecek bu tarih altı ayı geçemez. İlk Genel Kurulda Yönetim Kurulu seçilir. Yönetim kurulu (5) beş asıl ve (5) beş yedek üye olarak genel kurulca gizli oy ve oy çokluğuyla seçilir.

13.2.  Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev dağılımı yaparak başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, sayman ve üyelerini belirler.  Genel Sekreter dernek üyesi olan veya olmayan kişiler arasından seçilebilir. Genel Sekreter, dernek üyesi olmayan kişiler arasından seçildiğinde oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilir.

13.3.  Yönetim Kurulu en az üç ayda bir defa Başkan’ın daveti ve üyelerin çoğunluğu ile toplanır. Görüşme gündem maddelerini Genel Sekreter hazırlar. Ancak, Yönetim Kurulu üyelerinden birisi yazılı olarak istediği konuların gündem dışı olarak toplantıda görüşülmesini isteyebilir. Toplantılar en az üye tamsayısının yarısından bir fazlasının katılımı ile yapılır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Elektronik ortamda alınacak yönetim kurulu kararları fiziksel ortamda tutulan yönetim kurulu karar defterinden ayrı olarak tarih ve sıra sayısı ile elektronik ortamda saklanır.

13.4.  Elektronik ortamda yapılacak yönetim kurulu toplantılarını Bakanlık Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülüp onaylanan elektronik sistemlerin kullanımına dair usul ve esaslar yürürlüğe girinceye kadar Yönetim Kurulu video-konferans ya da tele-konferans yoluyla da toplanabilir. Bir araya gelmeksizin yapılan bu toplantılarda alınan kararların bir sonraki toplantıda imzalı tutanak haline getirilmesi zorunludur.

13.5.  Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

13.6.  Yönetim Kurulu, dernek üyesi şirketlerin üst düzey yöneticileri arasından bir İcra Kurulu oluşturabilir. Genel Sekreter İcra Kurulu’nun doğal üyesidir. İcra Kurulu, Yönetim Kurulu'nca alınan kararlar çerçevesinde kendisine verilen işlerin sevk ve idaresinden Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur.

 

13.7.  Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

13.7.1.  Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

13.7.2.  Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

13.7.3.  Derneğin amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan Yönetmelik ve Yönergeleri hazırlamak, yayınlamak ve uygulanmasını sağlamak

13.7.4.  Dernek ihtiyari organlarının çalışma usul ve prensiplerini belirlemek, ihtiyaç halinde Yönetmelik ve Yönergeler hazırlamak, yayınlamak ve uygulanmasını sağlamak

13.7.5.  Derneğin zorunlu organları ve ihtiyari organların çalışmaları ile ilgili belge ve raporların düzenli biçimde arşivlenmesini sağlamak,

13.7.6.  Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

13.7.7.  Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

13.7.8.  Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

13.7.9.  Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

13.7.10.                    Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

13.7.11. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

13.7.12. Dernek faaliyetleri, yasa, mevzuat ve benzeri konularda sürekli veya geçici olarak çalışma yapmak üzere komisyon, komite, çalışma gruplarını oluşturmak, çalışmalarını temin edecek tedbir ve kararlar almak, bunları denetlemek ve gerektiği takdirde feshetmek,

13.7.13. Faaliyet amaçlarına uygun olarak gerekli gördüğü yerlerde temsilcilik açmak.

13.7.14. Yönetim Kurulu başkanının talebi üzerine görev alanlarıyla sınırlı olmak üzere derneğin idari ve mali işlemlerinden sorumlu kişilerine Dernekler Bilgi Sistemine (DERBİS) giriş yetkisi vermek.

13.7.15. Çalışmalarını verimli bir biçimde yürütebilmek için olanakları ölçüsünde Genel Sekreter, Hukuk Müşaviri, Muhasebeci, İdari İşler Sorumlusu ve bunun gibi gerekli personeli istihdam etmek,

13.7.16. Her türlü satın alma, satma ve sarf işlemlerini yapmak,

13.7.17. Genel Sekreter’in görev ve yetkileri ile çalışma koşullarını belirlemek.

 

Madde 14- Başkanın Görev, Yetki ve Yükümlülükleri

Başkanın görev ve yetkileri şunlardır;

14.1.  Derneği temsille birlikte sevk ve idare eder. Merkez yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.

14.2.  Genel kurulca yapılan seçimi izleyen mevzuatta belirlenen süre içinde, yönetim ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri derneğin merkezinin bulunduğu mülki idare amirliği sivil toplumla ilişkiler birimine bildirilmesini sağlar.

14.3.  Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri mevzuatta belirlenen süre içinde derneğin merkezinin bulunduğu mülki idare amirliği sivil toplumla ilişkiler birimine bildirilmesini sağlar.

14.4.  Dernek üyeliklerinde meydana gelen değişiklikleri mevzuatta belirlenen süre içinde derneğin merkezinin bulunduğu mülki idare amirliği sivil toplumla ilişkiler birimine bildirilmesini sağlar.

14.5.  Derneğe ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.

14.6.  Derneğin yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar derneğin merkezinin bulunduğu mülki idare amirliği sivil toplumla ilişkiler birimine bildirilmesini sağlar.

14.7.  Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar.

14.8.  Derneğin edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren mevzuatta belirlenen süreler içinde derneğin merkezinin bulunduğu mülki idare amirliği sivil toplumla ilişkiler birimine bildirilmesini sağlar.

14.9.  Derneğin temsilcilik açması halinde, temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin derneğin merkezinin bulunduğu mülki idare amirliği sivil toplumla ilişkiler birimine bildirilmesini sağlar.

14.10.   Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Genel merkezin görevlerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapar.

14.11.   Mevzuatta Dernek başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

14.12.   Yönetim kurulu kararıyla görev alanlarıyla sınırlı olmak üzere derneğin idari ve mali işlemlerinden sorumlu kişilerine Dernekler Bilgi Sistemine (DERBİS) giriş yetkisi verebilir.

 

Madde 15- Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Toplantılarının Elektronik Ortamda Yapılması

15.1.   Genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarını elektronik ortamda da yapılabilir.

15.2.   Dernekler elektronik ortamda yapılacak genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarını    Bakanlık Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülüp onaylanan elektronik sistemler üzerinden yapabilirler. Söz konusu sistemlere işlenecek veriler, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak işlenir ve muhafaza edilir.

15.3.   Genel kurul yapılmasına ilişkin alınan yönetim kurulu kararında ve genel kurul ilanında genel kurulun hangi yöntemle yapılacağı belirtilir. Elektronik ortamda alınacak yönetim kurulu kararları fiziksel ortamda tutulan yönetim kurulu karar defterinden ayrı olarak tarih ve sıra sayısı ile elektronik ortamda saklanır.

15.4.   Kanunda, Türk Medeni Kanununda, bu Yönetmelikte ve derneklerin kendi tüzüklerinde yer alan genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının fiziki ortamda gerçekleştirilmesine yönelik bütün usul ve esaslar elektronik ortamda yapılan toplantılar için de geçerlidir. Elektronik ortamda gerçekleştirilen toplantılara ilişkin her türlü bilgi, belge ve kayıt dernek tarafından muhafaza edilir.

15.5.   Elektronik ortamda yapılacak dernek genel kurul veya yönetim kurulu toplantılarına katılacak üyeler sisteme, güvenli elektronik imza veya iki faktörlü kimlik doğrulama sistemi kullanarak giriş yaparlar. Kullanılacak elektronik sistemlerin, fiziki ortamda yapılan toplantılardaki divan oluşturma, oylama, söz alma, önerge verebilme ve benzeri tüm işlemlerin elektronik ortamda da yapılabilmesini sağlayan tasarım, yedekleme ve mevzuata uygun arşivleme kapasitesine; yetkisiz erişimlere ve saldırılara karşı gerekli ağ ve sistem güvenliğine sahip olması gerekmektedir.

 

Madde 16- Denetleme Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Denetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır

16.1.  Genel kurulca bir sonraki seçim yapılan genel kurula kadar seçilen (3) üç asıl ve (3) üç yedek üye oluşur. Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür. Denetim Kurulu seçildikten sonra kendi içinden bir Başkan seçer.

16.2.  Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

16.3.  Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetleme kurulu başkanı veya üyelerden biri, davet üzerine yönetim kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.

16.4.  Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

16.5.  Mevzuatta denetleme kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

 

Dördüncü Bölüm

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Derneğin Gelirleri

Madde 17- Gelir Kaynakları

17.1.       Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

17.1.1.  Giriş Ödentisi: Üyelerden bir kereye mahsus olmak üzere giriş ödentisi alınır. Giriş ödentisi genel kurul tarafından belirlenebileceği gibi, Yönetim Kurulu’na belirlenmesi, artırılması, azaltılması konusunda yetki de verebilir. Yönetim Kurulu, kendisine yetki verilmesi halinde giriş ödentisini belirler, arttırır ve azaltabilir. 

17.1.2.  Üye aidatı: Genel Kurul tarafından belirlenen ve üyelerce her yıl için aidat ödenir. Yıllık üye aidatı genel kurul tarafından belirlenebileceği gibi, Yönetim Kurulu’na belirlenmesi, artırılması, azaltılması konusunda yetki de verebilir. Yönetim Kurulu, kendisine yetki verilmesi halinde üyelik aidatını belirler, arttırır ve azaltabilir.

17.1.3.  Derneklerin, gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile yaptıkları bağış ve yardımlar,

17.1.4.  Dernek tarafından tertiplenen sempozyum, panel, konferans, seminer, çalıştay, toplantı, festival, şenlik vb faaliyetler sebebi yapılan bağış ve yardımlar,

17.1.5.  Mevzuat hükümlerine uygun hibe, bağış ve yardımlar,

17.1.6.  Mal varlığından elde edilen gelirler,

17.1.7.  Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

17.1.8.  Amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar ve akreditasyon faaliyetlerinden elde edilen gelirler,

17.1.9.  İktisadi işletme gelirleri,

17.1.10. Diğer gelirler.   

 

Madde 18- Gelir ve Gider İşlemleri

18.1.  Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

18.2.  Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

18.3.  Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

 

Madde 19- Gelir ve Gider ile Borçlanmada Usul

19.1.  Dernek, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde genel kurulun vereceği yetkiye istinaden yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Madde 20- İç Denetim

20.1.  Dernekte; Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

20.2.  Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

Madde 21- Komisyonların ve Çalışma Gruplarının Oluşturulması

Dernek Yönetim Kurulu, gereksinim duyduğu Dernek faaliyetleri, mevzuat ve benzeri konularda sürekli veya geçici olarak çalışma yapmak üzere en az 5 kişiden üyeden oluşan komisyonlar oluşturur. Üyeler komisyon/çalışma grubunda çalışmak üzere birden fazla temsilci görevlendirebilir. Komisyonlardaki üye üst sayısını gereksinime göre Yönetim Kurulu belirler. Bir Komisyonda görev alan kişiyi üyeyi, (gerek görülmesi halinde) Yönetim Kurulu başka komisyonlarda da görevlendirebilir. Üyeler komisyonlarda görev istediğini yazılı olarak Yönetim Kuruluna iletirler. Yönetim Kurulu gereksinim duyduğu kadar meslek mensubunun bilgi, görgü, yetenek ve birikim yeterliliğine göre yazılı talebini de dikkate alarak atamasını yapar.

 

Madde 22- Fesih ve Tasfiye

22.1.  Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üye ve delegelerin en az 2/3’ünün, toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üye ve delegeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tamsayısının iki katından az olamaz. Ancak, feshe ilişkin kararın, her halükarda toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin 2/3 çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

22.2.  Fesih halinde derneğin tüm mal, para ve hakları, genel kurul kararıyla tespit edilen amacına uygun derneklere devredilir.

22.3.  Para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir.

 

Madde 23- Tüzük Değişiklikleri

23.1.         Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

23.2.    Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

23.3.    Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

Madde 24- Lokal, Tesis ve İktisadi İşletme

Dernek, ilgili mercilerden izin almak koşulu ile lokal, tesis, iktisadi işletme açabilir, işletebilir ve işlettirebilir.

 

Madde 25- Defter ve Kayıtlar

Dernek, mevzuat doğrultusunda tutması gereken Üye Kayıt Defteri, Karar Defteri, İşletme Hesabı Defteri (Bilanço esasına göre defter tutulacaksa Yevmiye Defteri ve Büyük Defter) tutar. Evrak Kayıt defteri ve Demirbaş Eşya Defteri tutulması zorunlu olmayıp, ihtiyaca bağlı olarak bu ve benzer defterlerin tutulmasına da karar verilebilir.

 

Madde 26- Gizlilik

26.1.       Kurumlar tarafından verilen bilgiler zorunlu ve ihtiyari organların üyeleri tarafından gizlilik içinde kullanılır ve ilgili kurumun yazılı izni olmadıkça açıklanamaz ancak Yönetim Kurulu kurum kimliği açıklamadan elde ettiği bilgi ve belgeleri rapor ve sunumlarında kullanabilir.

26.2.  Toplantılarında değerlendirme ve tartışma amacı ile dağıtılan malzemenin içeriği gizli bilgi olarak kabul edilir.

26.3.  Bu tür belgelerin içerikleri ancak görevli kişilerce ve tanımlanmış koşullar altında açıklanabilir.

 

Madde 27- Dernek ve Organlarına Ait Belgelerin Arşivlenmesi ve Saklanması

Yönetim Kurulu; dernek zorunlu organları, ihtiyari organların çalışmaları ile ilgili belge ve raporların düzenli biçimde arşivlenmesini temin eder, bu konuda gerekli tedbirleri alır.

 

 

Madde 28- Hüküm Eksikliği

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın Dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

Beşinci Bölüm

Geçici Hükümler

 

            Geçici Madde 1- İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

                         

Adı ve Soyadı      

Temsil Ettiği Tüzel Kişi

Görev Unvanı             

MURAT PINAR

EŞARJ ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ SİSTEMLERİ A.Ş

Kurucu Başkan

İBRAHİM SİNAN AK

ZES DİJİTAL TİCARET A.Ş.

Kurucu Başkan Yardımcısı

TAMER ŞENGÖNÜL

EVS ELEKTRİKLİ ŞARJ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

 

Kurucu Yazman Üye

BERKAY SOMALI

ZEBRA ELEKTRONİK A.Ş.

Kurucu Sayman Üye

ERDAL CEM BAHAR

 

Kurucu Üye